***بازار راکد محصولات نیمه آماده فولادی ایران

تولید کنندگان ایرانی شمشال را به قیمت $ 360 به ازای هر تن فوب ارزش گذاری کردند در حالیکه خریداران به دنبال قیمت مناسب تر $ 350-340 هستند.

به گفته یک تاجر "هیچ خرید جدیدی قبل از هفته آینده ثبت نخواهد شد چون محصولات کارخانه ها از قبل رزرو شده اند.

ارزیابی هفتگی فست مارکت از شمشال فولادی، صذراتی به صورت فوب از بنادر ایران، در 18 سپتامبر به ازای هر تن $ 360-350 بوده است.

قیمت پیشنهادی تختال ایرانی در حدود $ 370-360 در این هفته گزارش شده است در حالیکه خریداران به دنبال قیمت $ 350 در هر تن فوب هستند.

همچنین در این زمینه نیز اخبار جدیدی منتشر نشده است.

ارزیابی قیمتی فست مارکت برای تختال فولادی، صادراتی، بصورت فوب از بنادر ایران در دو هفته گذشته در مقدار $ 360-350 ثابت بوده است.