1- توسعه محصول و خدمات قابل ارائه و بازار فروش مرتبط

2-کنترل مناسب مقاصد و ماهیت سازمان و تعهد به پشتیبانی از جهت گیری­های استراتژی سازمان

3- بهبود مستمر و ارتقاع سطح کیفیت خدمات در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان

4- مشارکت و تعامل سازنده با تامین کنندگان و سایر ذینفعان در جهت منافع متقابل و تداوم ارتباط موثر

5- تعهد به رعایت تبعیت از قوانین و مقررات و سایر الزامات مرتبط با فعالیت های سازمان

6- ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان به عنوان سرمایه اصلی سازمان

7- حضور موثر در بازرگانی خارجی و اخذ نمایندگی­های داخلی و خارجی

8- اطلاع رسانی مستمر در خصوص حوزه های فعالیت سازمان در قالب سایت خبری جهت تصمیم گیری های مناسب و به موقع ذینفعان