ارزیابی هفتگی قیمت برای تختال صادراتی سی آی اس در محدوده 450 تا 460 دلار در هر تن فوب بود که در مقایسه با هفته گذشته که 450 تا 465 دلار در هر تن فوب بوده است؛ کاهش یافته است. قیمت پیشنهادی برای تختال سی آی اس به اروپا 480 دلار در هر تن فوب بود. هیچ توافقی با خریداران اروپایی در قیمت 480 دلار در هر تن فوب نشده است، در حالی که پیشنهادات بازار ترکیه در سطح پایینی قرار دارند. در این هفته، پیشنهادات وارداتی برای تختال سی آی اس در تایوان و اندونزی بسیار پایین و در محدوده 460 تا 465 دلار در هر تن سی اف آر بود.

 

*** بازار ورق گرم

ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم صادراتی سی آی اس در محدوده 460 تا 480 دلار در هر تن فوب بنادر دریای سیاه بود که نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. در هفته های اخیر، تقاضای ضعیف در بازارهای محصولات تخت فولادی ترکیه و اروپا نیز باعث تحت فشار قرار دادن قیمت های تختال سی آی اس شده است. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم داخلی ترکیه در محدوده 500 تا 510 دلار در هر تن از تولیدات قبلی بود که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است. ارزیابی هفتگی قیمت برای ورق گرم داخلی در شمال اروپا در محدوده 445 تا 470 یورو (500 تا 528 دلار) در هر تن از تولیدات قبلی بود که در مقایسه با هفته گذشته کاهش داشته است.

متال بولتن