Artanpress font
  • بورس انرژی روزهای پیچیده‌ای را سپری می‌کند. از یکسو خبری از موفقیت عرضه‌های بسیار مهم در این بازار نیست و از سوی دیگر شرایط بین‌المللی چندان هم به کام بورس انرژی نیست. بهای نفت خام هم گویی سرگیجه گرفته است و بعد از یک رشد قیمتی بزرگ، یک فاز نزولی جدید را آغاز کرده اما مشخص نیست این روند از چه پتانسیلی برخوردار است.

تبلیغ 6315

بازارهای مالی جهان

Technical Summary Widget Powered by Investing.com

آخرین اخبار

تبلیغ 6328

تبلیغ 6325