Artanpress font
  • شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از قطبهای اصلی تولید فولاد کشور است که با وجود قرار گرفتن نام این شرکت در لیست شرکتهای مورد تحریم آمریکا ، علاوه بر رفع نیاز داخلی حضور بسیار مطلوبی در بازارهای صادراتی کشور با وجود دمپینگ فولادی چین دارد.

تبلیغ 6315

بازارهای مالی جهان

Technical Summary Widget Powered by Investing.com

آخرین اخبار

تبلیغ 6328

تبلیغ 6325