Artanpress font
  • سود پایدار صنعت فولاد در گرو فروش محصول با نرخی است که حاشیه سود منطقی صنایع پایین دستی نیز لحاظ شود. در غیر این صورت رکود بازار داخل صنایع پایین دستی، فولادسازان را ناچار به صادرات مازاد تولید با قیمتی کمتر از قیمت داخلی خواهد کرد.

  • دوران خام‌فروشی به سر آمده و باید در راستای ایجاد ارزش‌افزوده برای مواد خام و منابع خدادادی گام برداشت. حرکتی که زیرساخت‌های آن در کشور مهیاست.

تبلیغ 6315

بازارهای مالی جهان

Technical Summary Widget Powered by Investing.com

آخرین اخبار

تبلیغ 6328

تبلیغ 6325