تغییرات قیمت ناودانی:

500 الی 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت نبشی:

500  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

1500 الی 2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت میلگرد

300 الی 800 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت شمش

500 الی 1000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت تیرآهن سبک

50 الی 250 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

150 الی 400 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 4000 الی 5000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 اکسین: 5500 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

کاویان:-4000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق رنگی: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق روغنی:

2000 الی 3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت