تغییرات قیمت ناودانی:

1500 الی 2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت نبشی:

1500 الی 2000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت قوطی و پروفیل:

1500 الی 2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت میلگرد

500 الی 2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت شمش

1000  ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت تیرآهن سبک

100 الی 200 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت تیرآهن سنگین

100 الی 400 هزار ریال در هر شاخه افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت ورق سیاه نازک بار

1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات ورق سیاه ضخیم بار

مبارکه: 1000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 اکسین: 3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

کاویان:-2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق رنگی: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق روغنی:

2000 الی 3000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

 تغییرات قیمت ورق گالوانیزه: 

2000 ریال افزایش قیمت اعلام کردند

 

تغییرات قیمت لوله:

➖بدون اعلام قیمت