تاریخ آغاز رویداد : چهارشنبه, 22 خرداد 1398
تاریخ پایان رویداد : 2019-06-14 20:15
آدرس : اصفهان