تاریخ آغاز رویداد : چهارشنبه, 22 خرداد 1398
تاریخ پایان رویداد : 2019-06-15 00:53
آدرس : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز