نام کالا نماد تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایانی میانگین موزون ارزش معامله (هزارریال) بالاترین عرضه (تن) قیمت پایه عرضه تقاضا (تن) حجم معامله (تن) عرضه کننده کارگزار پایین ترین نوع ارز
سبد مخلوط ESC-IMEX-1290-00 ذوب آهن اصفهان سلف 43,167 151,949,050 43,511 3,520 36,033 25,300 3,520 ذوب آهن اصفهان مفید 43,039 ریال
سبد مخلوط ESC-IMEX-1291-00 ذوب آهن اصفهان سلف 42,917 151,068,830 43,155 3,520 36,033 25,410 3,520 ذوب آهن اصفهان پارسیان 42,859 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP KSC-BSG194X-00 فولاد خوزستان سلف 41,551 1,246,517,000 41,722 30,000 32,559 103,000 30,000 فولاد خوزستان ستاره جنوب 41,252 ریال
سبد مخلوط ESC-IMEX-1291-00 ذوب آهن اصفهان سلف 42,624 703,289,400 42,777 16,500 36,033 95,700 16,500 ذوب آهن اصفهان کالای خاورمیانه 42,488 ریال
سبد مخلوط ESC-IMEX-1290-00 ذوب آهن اصفهان سلف 42,292 697,821,300 42,666 16,500 36,033 85,800 16,500 ذوب آهن اصفهان توازن بازار 42,158 ریال