وی افزود: پس از آغاز و انجام تحقیقات درمورد دامپینگ، آسیب و علل مختلف آن از نظر قوانین ضد دامپینگ و داشتن حاشیه دامپینگ مثبت، بررسی شد و همچنین آسیب های مادی وارد شده به صنعت داخلی ناشی از واردات دامپینگ نیز مورد تفحص قرار گرفت. نتیجه این است که اعمال مقررات ضد دامپینگ برای جبران دامپینگ و آسیب لازم است.