دکتر حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن تاکید این نکته که هیئت مدیره بورس کالا در فرایند کشف قیمت دخالتی ندارند گفت: مطرح کردن اینکه فشارهای برخی افراد بر روی تصمیمات بورس کالا تاثیر دارد تنها شایعاتی است که بیان می شود.


وی افزود: چنین موضوعاتی به هیچ وجه صحت ندارد. بورس کالا تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می کند و تمامی مقررات بورس کالا توسط سازمان بورس و شورای عالی بورس تصویب می شود.
سلطانی نژاد خاطرنشان کرد: نظارت مؤثری از سوی این دو نهاد بر فرایندهای بورس کالا وجود دارد و دغدغه ای بابت اینکه هیئت مدیره بخواهد بر فرایند کشف قیمت دخالت داشته باشد یا در تصمیمات مؤثر بر بازار ورود کند وجود ندارد.


مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان اظهار کرد: هیئت مدیره ما فراتر از موضوع بنگاه و مؤسسه خودشان به بورس کالا نگاه می کنند و من به جرئت می توانم بگویم کلیه تصمیمات اتخاذشده بدون لحاظ منافع بنگاه یا صنایع خاصی اتخاذ شده است.

منبع: ماین نیوز