افزونه جلالی را نصب کنید. 15 شوال 1443 Monday, 16 May , 2022 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱

شناسه : 40612 21 بهمن 1399 - 16:44
بالغ بر 81 هزار تن محصول فولادی در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۱
پ
پ

بالغ بر ۸۱ هزار تن محصول فولادی در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.

نام کالانمادتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزونارزش معامله (هزارریال)بالاترینعرضه (تن)قیمت پایه عرضهتقاضا (تن)حجم معامله (تن)عرضه کنندهکارگزارپایین تریننوع ارز
ورق گالوانیزه GTSC-GS00101-00فولاد تاراز چهارمحالسلف۲۰۶,۵۲۹۵۶۷,۹۵۴,۷۵۰۲۰۶,۵۲۹۳,۰۰۰۲۰۶,۵۲۹۲,۸۰۰۲,۷۵۰فولاد تاراز چهارمحالباهنر۲۰۶,۵۲۹ریال
سبد نبشیJBC-EAO000-00فولاد جاوید بنابنقدی۱۱۲,۴۹۴۳۳,۷۴۸,۲۵۰۱۱۲,۸۰۰۳۰۰۱۱۱,۹۹۵۴۷۵۳۰۰فولاد جاوید بنابتوسعه سرمایه دنیا۱۱۱,۹۹۵ریال
ورق گالوانیزه GSHT-GS00101-00صنایع فولاد شهریار تبریزسلف۰۸۵۰۲۰۶,۵۲۹۰۰صنایع فولاد شهریار تبریزدلیران پارسریال
سبد تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ESC-IMEX-1188-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۱۱,۹۹۵۵۵۸,۹۶۷,۰۴۵۱۱۱,۹۹۵۶,۹۰۰۱۱۱,۹۹۵۵,۹۵۷۴,۹۹۱ذوب آهن اصفهاننگاه نوین۱۱۱,۹۹۵ریال
سبد میلگرد ۲۵تا۱۲-A3ZBS-IMEX-811-00مجتمع فولاد ظفر بنابسلف۱۱۱,۳۳۷۱۲۲,۴۷۰,۸۵۴۱۱۱,۸۱۳۱,۱۰۰۱۰۷,۶۸۸۲,۶۴۰۱,۱۰۰مجتمع فولاد ظفر بنابتوسعه سرمایه دنیا۱۱۱,۰۲۸ریال
تیرآهن طول کوتاه ۱۴ZBS-MBENN03EN-00مجتمع فولاد ظفر بنابنقدی۰۸۱۴۱۱۱,۹۹۵۰۰مجتمع فولاد ظفر بنابتوسعه سرمایه دنیاریال
تیرآهن طول کوتاه ۲۷,۲۴ESC-HBEEN03EN-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۱۵,۸۰۵۶۹,۲۵۱,۳۹۰۱۱۶,۰۰۹۵۹۸۱۱۱,۹۹۵۲,۸۲۹۵۹۸ذوب آهن اصفهانبانک کشاورزی۱۱۵,۷۸۸ریال
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3ASC-IMEX-1138-00فولاد آذربایجانسلف۱۰۹,۰۸۷۳۵۹,۹۸۶,۱۷۶۱۱۰,۹۸۹۳,۳۰۰۱۰۷,۶۸۸۶,۲۴۸۳,۳۰۰فولاد آذربایجانسی ولکس۱۰۸,۲۵۵ریال
سبد میلگرد طول کوتاه ۱۲ تا ۲۵ZBS-IMEX-1352-00مجتمع فولاد ظفر بنابنقدی۰۱,۱۰۰۱۰۷,۶۸۸۰۰مجتمع فولاد ظفر بنابتوسعه سرمایه دنیاریال
سبد تیرآهن مخلوطESC-IMEX-1444-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۴۹,۱۵۰۵۱,۴۵۶,۷۵۰۱۴۹,۱۵۰۵۰۶۱۴۹,۱۵۰۱,۱۹۶۳۴۵ذوب آهن اصفهانبانک پاسارگاد۱۴۹,۱۵۰ریال
تیرآهن ۱۴NSG-MBENN03E-00گروه ملی صنعتی فولاد ایراننقدی۱۱۱,۹۹۵۶۴,۳۹۷,۱۲۵۱۱۱,۹۹۵۱,۰۰۰۱۱۱,۹۹۵۵۷۵۵۷۵گروه ملی صنعتی فولاد ایرانبانک ملی۱۱۱,۹۹۵ریال
تیرآهن طول کوتاه ۱۴و۱۶NSG-MBEEN03EN-00گروه ملی صنعتی فولاد ایراننقدی۰۱,۰۰۰۱۱۱,۹۹۵۰۰گروه ملی صنعتی فولاد ایرانبانک ملیریال
سبد تیرآهن مخلوطESC-IMEX-1443-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۲۰,۰۰۰۲۲,۰۸۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۵۰۶۱۲۰,۰۰۰۶۹۰۱۸۴ذوب آهن اصفهاندانایان۱۲۰,۰۰۰ریال
سبد میلگرد مخلوطKSCO-IMEX-1336-00تولیدی فولاد سپید فراب کویرسلف۱۰۸,۴۷۴۲۳۸,۶۴۱,۷۸۸۱۰۸,۵۵۹۲,۲۰۰۱۰۷,۶۸۸۴,۳۱۲۲,۲۰۰تولیدی فولاد سپید فراب کویرنهایت نگر۱۰۸,۴۳۸ریال
سبد میلگرد مخلوطNSG-IMEX-1412-00گروه ملی صنعتی فولاد ایراننقدی۰۱,۰۰۸۱۰۷,۶۸۸۰۰گروه ملی صنعتی فولاد ایرانبانک ملیریال
تیرآهن ۱۴و۱۶ESC-MBEEN03E-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۱۱,۹۹۵۷۱۶,۰۹۶,۰۳۰۱۱۱,۹۹۵۶,۹۰۰۱۱۱,۹۹۵۷,۴۹۸۶,۳۹۴ذوب آهن اصفهانتدبیرگر سرمایه۱۱۱,۹۹۵ریال
سبد میلگرد مخلوطPSAC-IMEX-1198-00پرشین فولاد آریاسلف۱۱۰,۳۸۸۱۲۱,۴۲۶,۸۰۰۱۱۰,۳۸۸۱,۱۰۰۱۰۷,۶۸۸۱,۴۳۰۱,۱۰۰پرشین فولاد آریااقتصاد بیدار۱۱۰,۳۸۸ریال
ورق گرمKAS-HS00000-00فولاد کاویاننقدی (مچینگ)۱۳۴,۱۹۸۱۳,۴۱۹,۸۰۰۱۳۴,۱۹۸۰۱۳۴,۱۹۸۱۰۰۱۰۰فولاد کاویانسهم آشنا۱۳۴,۱۹۸ریال
سبد نبشیANT-EAO000-00آذرنبش تبریزنقدی۱۱۶,۴۷۳۱۲,۸۱۱,۹۸۶۱۱۶,۹۱۹۱۱۰۱۱۱,۹۹۵۶۱۶۱۱۰آذر نبش تبریزآراد ایرانیان۱۱۶,۱۹۵ریال
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3FAAS-IMEX-782-00فولاد عتیق آذر سهندنسیه۱۱۱,۰۷۲۲۴۴,۳۵۸,۶۶۴۱۱۱,۱۱۱۲,۲۰۰۱۰۷,۶۸۸۶,۰۷۲۲,۲۰۰فولاد عتیق آذر سهندآراد ایرانیان۱۱۱,۰۶۹ریال
ورق گالوانیزه GTSC-GS00101-00فولاد تاراز چهارمحالسلف (مچینگ)۲۰۶,۵۲۹۵۱,۶۳۲,۲۵۰۲۰۶,۵۲۹۰۲۰۶,۵۲۹۲۵۰۲۵۰فولاد تاراز چهارمحالباهنر۲۰۶,۵۲۹ریال
سبد میلگرد مخلوطESC-IMEX-1431-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۰۷,۶۸۸۱۰۷,۶۸۸,۰۰۰۱۰۷,۶۸۸۵,۰۰۰۱۰۷,۶۸۸۳,۶۲۵۱,۰۰۰ذوب آهن اصفهانکالای خاورمیانه۱۰۷,۶۸۸ریال
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3KSO-IMEX-782-00مجتمع فولاد خراساننقدی۱۱۱,۴۲۵۱,۱۱۷,۸۲۰,۳۰۸۱۱۲,۶۲۹۱۰,۰۳۲۱۰۷,۶۸۸۲۲,۱۹۸۱۰,۰۳۲مجتمع فولاد خراسانسیماب گون۱۱۱,۱۲۹ریال
سبد تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ESC-IMEX-1188-00ذوب آهن اصفهانسلف (مچینگ)۱۱۱,۹۹۵۲۱۳,۷۹۸,۴۵۵۱۱۱,۹۹۵۰۱۱۱,۹۹۵۱,۹۰۹۱,۹۰۹ذوب آهن اصفهاننگاه نوین۱۱۱,۹۹۵ریال
ورق گالوانیزه GHAAL-GS00101-00صنایع هفت الماسسلف۲۰۶,۵۲۹۳۰,۹۷۹,۳۵۰۲۰۶,۵۲۹۳,۰۰۰۲۰۶,۵۲۹۱۵۰۱۵۰صنایع هفت الماسدلیران پارس۲۰۶,۵۲۹ریال
سبد میلگرد مخلوطESC-IMEX-1445-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۰۷,۶۸۸۵,۳۸۴,۴۰۰۱۰۷,۶۸۸۱,۲۰۰۱۰۷,۶۸۸۷۵۵۰ذوب آهن اصفهاننماد شاهدان۱۰۷,۶۸۸ریال
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3FROJ-IMEX-1138-00فولاد روهینا جنوبسلف۱۱۰,۳۱۹۳۶۴,۰۵۲,۷۰۰۱۱۰,۳۱۹۳,۳۰۰۱۰۷,۶۸۸۴,۰۷۰۳,۳۰۰مجتمع فولاد روهینا جنوببانک صنعت و معدن۱۱۰,۳۱۹ریال
تیرآهن ۱۴و۱۶ESC-MBEEN03E-00ذوب آهن اصفهانسلف (مچینگ)۱۱۱,۹۹۵۵۶,۶۶۹,۴۷۰۱۱۱,۹۹۵۰۱۱۱,۹۹۵۵۰۶۵۰۶ذوب آهن اصفهانتدبیرگر سرمایه۱۱۱,۹۹۵ریال
ناودانی ۸GFFA-PTFAGE200-00گسترش فولاد فجر آذربایجاننقدی۱۱۸,۹۵۳۲۶,۱۶۹,۷۰۴۱۲۲,۰۱۹۲۲۰۱۱۱,۹۹۵۸۸۰۲۲۰گسترش فولاد فجر آذربایجاندانایان۱۱۸,۲۹۹ریال
سبد میلگرد مخلوطSJS-IMEX-1107-00جهان فولاد سیرجاننقدی۱۱۰,۶۷۵۷۷۴,۲۷۹,۹۴۶۱۱۱,۸۹۹۶,۹۹۶۱۰۷,۶۸۸۱۷,۱۱۶۶,۹۹۶مجتمع جهان فولاد سیرجانارگ هومن۱۰۹,۸۹۹ریال
سبد میلگرد مخلوطNSG-IMEX-1232-00گروه ملی صنعتی فولاد ایراننقدی۱۱۱,۹۲۵۱۱۱,۹۲۵,۰۷۵۱۱۲,۲۰۰۱,۰۰۰۱۰۷,۶۸۸۶,۱۵۰۱,۰۰۰گروه ملی صنعتی فولاد ایرانبانک ملی۱۱۱,۵۹۹ریال
سبد تیرآهن مخلوطESC-IMEX-1444-00ذوب آهن اصفهانسلف (مچینگ)۱۴۹,۱۵۰۳,۴۳۰,۴۵۰۱۴۹,۱۵۰۰۱۴۹,۱۵۰۲۳۲۳ذوب آهن اصفهانبانک پاسارگاد۱۴۹,۱۵۰ریال
تیرآهن۲۰ALIS-SBEN03E-00فولاد البرز ایرانیاننقدی۱۱۲,۸۸۰۹۰,۳۰۳,۹۵۰۱۱۴,۳۹۹۸۰۰۱۱۱,۹۹۵۱,۲۵۰۸۰۰پردیس زرین ایرانیانحافظ۱۱۲,۱۹۹ریال
سبد میلگرد مخلوطAKST-IMEX-1305-00فولاد کاوه اروندنقدی۱۱۱,۷۵۵۹۸,۳۴۳,۹۶۰۱۱۲,۰۱۱۸۸۰۱۰۷,۶۸۸۵,۸۷۴۸۸۰فولاد کاوه اروندسی ولکس۱۱۱,۵۳۹ریال
سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۵BIMC-IMEX-1131-00مجتمع فولاد صنعت بنابنقدی۱۱۰,۹۷۹۴۴۴,۳۵۹,۴۷۶۱۱۱,۱۸۹۴,۰۰۴۱۰۷,۶۸۸۹,۵۷۰۴,۰۰۴مجتمع فولاد صنعت بنابپارسیان۱۱۰,۷۵۹ریال
تیرآهن ۱۴NSG-MBENN03E-00گروه ملی صنعتی فولاد ایراننقدی (مچینگ)۱۱۱,۹۹۵۴۷,۵۹۷,۸۷۵۱۱۱,۹۹۵۰۱۱۱,۹۹۵۴۲۵۴۲۵گروه ملی صنعتی فولاد ایرانبانک ملی۱۱۱,۹۹۵ریال
تیرآهن ۱۴ALIS-MBENN03E-00فولاد البرز ایرانیاننقدی۱۱۴,۷۱۱۲۲۹,۴۲۱,۱۲۵۱۱۵,۶۹۹۲,۰۰۰۱۱۱,۹۹۵۵,۱۷۵۲,۰۰۰پردیس زرین ایرانیانحافظ۱۱۴,۱۱۴ریال
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3SSC-IMEX-1138-00صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوهسلف۱۰۷,۸۸۸۸۶۳,۹۶۴,۸۱۶۱۰۸,۵۶۹۸,۰۰۸۱۰۷,۶۸۸۹,۴۸۲۸,۰۰۸صنابع آهن و فولاد سرمد ابرکوهسی ولکس۱۰۷,۶۸۸ریال
سبد میلگرد مخلوطKSCO-IMEX-1412-00تولیدی فولاد سپید فراب کویرسلف۰۲,۲۰۰۱۰۷,۶۸۸۷۷۰۰تولیدی فولاد سپید فراب کویرنهایت نگرریال
میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A2KDTS-LRNEEA2B-00فولاد خرمدشت تاکستانسلف۱۰۷,۶۸۸۷۵,۸۱۲,۳۵۲۱۰۷,۶۸۸۱,۰۷۸۱۰۷,۶۸۸۷۰۴۷۰۴فولاد خرمدشت تاکستانبانک کارآفرین۱۰۷,۶۸۸ریال
تیرآهن ۱۴ZBS-MBENN03E-00مجتمع فولاد ظفر بنابنقدی۱۱۵,۱۶۵۹۳,۷۴۴,۶۶۲۱۱۵,۹۱۹۸۱۴۱۱۱,۹۹۵۱,۹۱۴۸۱۴مجتمع فولاد ظفر بنابتوسعه سرمایه دنیا۱۱۴,۶۲۹ریال
ورق گالوانیزه GHAAL-GS00101-00صنایع هفت الماسسلف۰۱,۰۰۰۲۰۶,۵۲۹۰۰صنایع هفت الماسدلیران پارسریال
سبد میلگرد مخلوطESC-IMEX-1429-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۰۷,۶۸۸۳۵۸,۰۶۲,۶۰۰۱۰۷,۶۸۸۵,۰۰۰۱۰۷,۶۸۸۵,۵۰۰۳,۳۲۵ذوب آهن اصفهاناقتصاد بیدار۱۰۷,۶۸۸ریال
تیرآهن ۱۴SPSG-MBENN03E-00گروه صنایع فولاد صبح پارسیاننقدی۱۱۱,۹۹۵۲۲,۱۷۵,۰۱۰۱۱۱,۹۹۵۱,۲۷۶۱۱۱,۹۹۵۱۹۸۱۹۸گروه صنایع فولاد صبح پارسیانپارسیان۱۱۱,۹۹۵ریال
میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A2KDTS-LRNEEA2B-00فولاد خرمدشت تاکستانسلف (مچینگ)۱۰۷,۶۸۸۴۰,۲۷۵,۳۱۲۱۰۷,۶۸۸۰۱۰۷,۶۸۸۳۷۴۳۷۴فولاد خرمدشت تاکستانبانک کارآفرین۱۰۷,۶۸۸ریال
ورق گالوانیزه GAKSC-GS00101-00فولاد امیرکبیر کاشانسلف۲۰۹,۳۰۴۶۲۷,۹۱۳,۴۰۰۲۱۷,۲۱۹۳,۰۰۰۲۰۶,۵۲۹۴,۴۵۰۳,۰۰۰فولاد امیرکبیر کاشانباهنر۲۰۶,۵۲۹ریال
سبد میلگرد مخلوطSHS-IMEX-1305-00فولاد شاهرودنقدی۱۱۳,۰۳۳۵۷,۱۹۴,۶۵۴۱۱۷,۹۱۹۵۰۶۱۰۷,۶۸۸۲,۷۲۸۵۰۶فولاد شاهرودامین سهم۱۱۲,۳۰۰ریال
سبد میلگرد ساده صنعتیKSCO-IR00000-00تولیدی فولاد سپید فراب کویرسلف۰۳,۳۰۰۱۳۹,۲۰۰۸۸۰تولیدی فولاد سپید فراب کویرنهایت نگرریال
ورق گرمKAS-HS00000-00فولاد کاویاننقدی۱۳۴,۱۹۸۴۶,۹۶۹,۳۰۰۱۳۴,۱۹۸۵۰۰۱۳۴,۱۹۸۳۵۰۳۵۰فولاد کاویانسهم آشنا۱۳۴,۱۹۸ریال
سبد میلگرد کلافESC-SW0000A-00ذوب آهن اصفهانسلف۱۲۷,۲۱۶۲۵۴,۴۳۲,۹۰۰۱۲۹,۱۲۹۲,۰۰۰۱۱۱,۹۹۵۳,۸۲۵۲,۰۰۰ذوب آهن اصفهاننگاه نوین۱۲۴,۵۹۹ریال
سبد میلگرد مخلوطSMC-IMEX-1325-00صبا فولاد زاگرسنسیه۱۱۱,۷۹۰۲۴۵,۹۳۸,۲۲۰۱۱۱,۸۸۸۲,۲۰۰۱۰۷,۶۸۸۴,۳۳۴۲,۲۰۰صبا فولاد زاگرساقتصاد بیدار۱۱۱,۶۸۹ریال
سبد میلگرد مخلوطESC-IMEX-1429-00ذوب آهن اصفهانسلف (مچینگ)۱۰۷,۶۸۸۲۶,۹۲۲,۰۰۰۱۰۷,۶۸۸۰۱۰۷,۶۸۸۲۵۰۲۵۰ذوب آهن اصفهاناقتصاد بیدار۱۰۷,۶۸۸ریال

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.